دوره های هیات

دوره های هیات

برگزار شده
شماره ردیف نوع عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان جنسیت درجه رشته شهر مدرسین
0086 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4 شنا ویژه بانوان جهت داوری حضوری درجه 3 هیات شنای استان اصفهان- پنجشنبه 5 اسفند- 1400/12/05 1400/12/05 خانم - شنا اصفهان سهیلا طوسیان |
0085 داوری داوری حضوری درجه 3شنا ویژه دارندگان کارت مربیگری درجات 3-2-1 شنا یا قبولشدگان آزمون عملی 4شنا(خانم/آقا) میزبان هیات شنای استان اصفهان-7الی 10اسفندماه-پایگاه قهرمانی 1400/12/07 1400/12/10 مشترک درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: محمد رضا ذکری یزدی |
0084 بازآموزی بازآموزی مجازی مربیان(خانم/آقا) درجات 2و1 شنای استان اصفهان- یکشنبه مورخ 19 دیماه- ثبت نام فقط با مرورگر firefox 1400/10/19 1400/10/19 مشترک درجه 2 و 1 شنا اصفهان عباسعلی کشتکار |
0083 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجه 3 هیات شنای استان اصفهان (خانم/آقا)شنبه 18 دیماه- ثبت نام فقط با مرورگر firefox 1400/10/18 1400/10/18 مشترک درجه 3 شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0082 مربیگری مربیگری درجه 3 شنای بانوان هیات شنای استان اصفهان(قبولشدگان آزمون خانم طوسیان) 29آبان الی 24آذر-ثبت نام فقط با مرورگرfirefox 1400/08/29 1400/09/22 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: سهیلا طوسیان |
0081 مربیگری مربیگری درجه 3 شنای آقایان هیات شنای استان اصفهان(قبولشدگان آزمون آقای شکیب زاد) 23 آبان الی 19 آذر-ثبت نام فقط با مرورگرfirefox 1400/08/23 1400/09/18 آقا درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: میثم شکیب زاد |
0080 کلینیک تغذیه مقدماتی کلینیک تغذیه مقدماتی ویژه کلیه مربیان(درجات 3-2-1) ذیل فدراسیون شنا-به میزبانی هیات شنای استان اصفهان جمعه 5آذر1400(شهریه 100هزارتومان)(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید) 1400/09/05 1400/09/05 مشترک - - اصفهان مدرس مدعو |
0079 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4 شنا ویژه بانوان جهت مربیگری درجه 3 هیات شنای استان اصفهان- شنبه 15آبان-ثبت نام فقط با مرورگر firefox 1400/08/15 1400/08/15 خانم - شنا اصفهان سهیلا طوسیان |
0078 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجه 3 شنای هیات شنای استان اصفهان( خانم/آقا)جمعه 21 آبان- ثبت نام فقط با مرورگر firefox 1400/08/21 1400/08/21 مشترک درجه 3 شنا اصفهان ایمان رحیمی |
0077 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4 شنا ویژه آقایان جهت مربیگری درجه 3 هیات شنای استان اصفهان-یکشنبه 2 آبان-ثبت نام فقط با مرورگر firefox 1400/08/02 1400/08/02 آقا - شنا اصفهان میثم شکیب زاد |
0076 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجه 3 هیات شنای استان اصفهان(خانم/آقا)شنبه24 مهر1400- ثبت نام فقط با مرورگر firefox 1400/07/24 1400/07/24 مشترک درجه 3 شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0075 مربیگری مربیگری درجه 3 شنا آقایان هیات شنای استان اصفهان( قبولشدگان آزمون آقای شکیب زاد)-11 الی 30مهر_ ثبت نام فقط با مرورگر firefox 1400/07/11 1400/07/30 آقا درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: میثم شکیب زاد |
0074 کلینیک پایه کلینیک پایه شناویژه مربیان درجه 3( خانم/ آقا)به میزبانی هیات شنای استان اصفهان شنبه 10مهر(شهریه180هزارتومان) دارای 10امتیاز آموزشی ( ثبت نام فقط بامرورگرfirefox) 1400/07/10 1400/07/10 مشترک درجه 3 شنا اصفهان عبدالرضا ریاحی دهکردی |
0073 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجه 3 هیات شنای استان اصفهان( خانم/آقا)چهارشنبه 31 شهریور1400- ثبت نام فقط با مرورگر firefox 1400/06/31 1400/06/31 مشترک درجه 3 شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0072 کلینیک تمرینات درخشکی کلینیک تمرینات درخشکی( قدرت وبدنسازی)آنلاین ویژه مربیان درجات2و1( خانم/ آقا)به میزبانی هیات شنای استان اصفهان 26شهریور(شهریه180هزارتومان) دارای 10امتیاز آموزشی(ثبت نام فقط بامرورگرfirefox) 1400/06/26 1400/06/26 مشترک درجه 2 شنا اصفهان ایمان رحیمی |
0071 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجات 2و1هیات شنای استان اصفهان( خانم/آقا)جمعه 19شهریور1400- ثبت نام فقط با مرورگر firefox 1400/06/19 1400/06/19 مشترک درجه 2 شنا اصفهان عباسعلی کشتکار |
0070 کلینیک روانشناسی مقدماتی کلینیک روانشناسی مقدماتی ویژه مربیان درجات مختلف فدراسیون( خانم/آقا) جمعه 5شهریور-به میزبانی هیات شنای استان اصفهان- دارای 10امتیاز سالانه(شهریه 180هزارتومان) ثبت نام فقط با firefox 1400/06/05 1400/06/05 مشترک - - اصفهان مدرس مدعو |
0069 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجه 3( خانم/آقا) هیات شنای استان اصفهان- یکشنبه 31مرداد( ثبت نام فقط با مرورگرfirefox) 1400/05/31 1400/05/31 مشترک درجه 3 شنا اصفهان محمد حسین اقبالی |
0068 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4شنا آقایان ویژه مربیگری درجه 3 شنا هیات شنای استان اصفهان-شنبه 27شهریور(ثبت نام فقط با مرورگرfirefox) 1400/06/27 1400/06/27 آقا - شنا اصفهان میثم شکیب زاد |
0067 بازآموزی بازآموزی شنا ویژه مربیان درجه 3( خانم/آقا) هیات شنای استان اصفهان-جمعه 15مرداد( ثبت نام فقط با مرورگرfirefox) 1400/05/15 1400/05/15 مشترک درجه 3 شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |

صفحه‌ها