دوره های هیات

دوره های هیات

برگزار شده
شماره ردیف نوع عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان جنسیت درجه رشته شهر مدرسین
0046 بازآموزی بازآموزی مجازی (آنلاین)شنا ویژه مربیان درجه 3 هیات شنای استان اصفهان-دوشنبه 31 شهریور1399 1399/06/31 1399/06/31 مشترک درجه 3 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0045 داوری داوری مجازی (آنلاین) درجه 3 شنا(خانم/آقا) ویژه هیات شنای استان اصفهان- 13 الی 15 مهرماه1399 1399/07/13 1399/07/15 مشترک درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: بابک نراقی اصل |
0044 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4شنا آقایان ویژه مربیگری درجه 3 شنا هیات شنای استان اصفهان-شنبه 27شهریور(ثبت نام فقط با مرورگرfirefox) 1400/06/27 1400/06/27 آقا - شنا اصفهان میثم شکیب زاد |
0043 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4شنا بانوان هیات شنای استان اصفهان چهارشنبه 12 شهریور99 1399/06/12 1399/06/24 خانم - شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0042 بازآموزی بازآموزی مجازی(آنلاین)شنا ویژه مربیان درجات 2و1 هیات شنای استان اصفهان - پنجشنبه 24مهرماه99 1399/07/24 1399/07/24 مشترک درجه 2 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0041 بازآموزی بازآموزی مجازی (آنلاین)شنا ویژه مربیان درجه 3 هیات شنای استان اصفهان - شنبه 25 مرداد99 1399/05/25 1399/05/25 مشترک درجه 3 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0040 بازآموزی بازآموزی مجازی (آنلاین) ویژه مربیان درجه 3 شنا هیات شنای استان اصفهان-شنبه 21 تیرماه99 1399/04/21 1399/04/21 مشترک درجه 3 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0039 بازآموزی بازآموزی مجازی (آنلاین)شنا ویژه مربیان درجات 2 و1 هیات شنای اصفهان - سه شنبه 24 تیرماه 99 1399/04/24 1399/04/24 مشترک درجه 2 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0038 بازآموزی بازآموزی مجازی (آنلاین)شنا-ویژه مربیان درجه 3 شنا هیات شنای استان اصفهان- شنبه 31 خرداد99 1399/03/31 1399/03/31 مشترک درجه 3 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0037 بازآموزی بازآموزی مجازی(آنلاین) شنا ویژه مربیان درجه 1 و 2 هیات شنا استان اصفهان-17 خرداد99 1399/03/17 1399/03/17 مشترک درجه 2 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0036 بازآموزی بازآموزی مجازی (آنلاین)شنا ویژه مربیان درجه 3 هیات شنای استان اصفهان-11خرداد99 1399/03/11 1399/03/11 مشترک درجه 3 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0035 بازآموزی بازآموزی مجازی(آنلاین) شنا مربیان درجه 2 و 1 ویژه استان اصفهان 17 اردیبهشت 99 مدرس آقای کشتکار 1399/02/17 1399/02/17 مشترک درجه 2 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0034 بازآموزی بازآموزی مجازی (آنلاین)شنا ویژه مربیان درجه 3 شنا استان اصفهان-16 اردیبهشت 99 مدرس آقای اقبالی 1399/02/16 1399/02/16 مشترک درجه 3 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0033 مربیگری مربیگری شنادرجه 3 بانوان استان اصفهان اسفند98 مدرس خانم ترابی 1398/12/05 1399/12/18 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: شهلا ترابی فارسانی |
0032 کلینیک تربیت مربی استعدادیاب کلینیک تربیت مربی استعدادیاب شنا 1399/06/13 1399/06/14 مشترک درجه 3 شنا اصفهان عبدالرضا ریاحی دهکردی |
0031 داوری داوری شنادرجه 3(بانوان/آقایان) استان اصفهان بهمن 98 مدرس خانم میرابی 1398/11/27 1398/11/30 مشترک درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: حمیرا میرابی املشی | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: حمیرا میرابی املشی |
0030 بازآموزی بازآموزی شنا ویژه مربیان اصفهان(خانم/آقا) 20بهمن 98 1398/11/20 1398/11/20 مشترک - شنا اصفهان مدرس مدعو |
0029 مربیگری مربیگری شنای هنری درجه 3 بانوان اصفهان بهمن 98(مدرس خانم تیموری) 1398/11/26 1398/12/06 خانم درجه 3 شنای هنری اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: افسانه تیموری | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: افسانه تیموری |
0028 مربیگری مربیگری شنادرجه 3بانوان استان اصفهان(شهرستان نجف آباد)بهمن 98 مدرس خانم طوسیان 1398/11/12 1398/11/21 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: سهیلا طوسیان |
0027 مربیگری دوره مربیگری درجه 3 شنا شهرستان مبارکه ویژه بومیان(بانوان)دی و بهمن 98(مدرس خانم حقانی) 1398/11/01 1398/11/21 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: بهار حقانی طهرانی |

صفحه‌ها