دوره های هیات

دوره های هیات

برگزار شده
شماره ردیف نوع عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان جنسیت درجه رشته شهر مدرسین
0026 مربیگری مربیگری-شنا-درجه 3-بانوان اصفهان دی ماه98(مدرس خانم طوسیان) 1398/10/25 1398/11/10 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: سهیلا طوسیان | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: سهیلا طوسیان |
0025 مربیگری مربیگری-شنا-درجه 3-اصفهان-آقایان-دی98 -(مدرس آقای عرب شریفی) 1398/10/17 1398/10/23 آقا درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: علی عرب شریفی | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: علی عرب شریفی |
0024 داوری داوری-شنای هنری-درجه 3-اصفهان-بانوان-دی98(مدرس خانم تیموری) 1398/10/15 1398/10/15 مشترک درجه 3 شنای هنری اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: افسانه تیموری | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: افسانه تیموری |
0023 بازآموزی بازآموزی شنا-ویژه اصفهان-بانوان/آقایان-دیماه 98 1398/10/10 1398/10/10 مشترک درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0022 مربیگری مربیگری-شنا-درجه 3-بانوان-اصفهان- دیماه 98(مدرس خانم حقانی) 1398/10/10 1398/11/21 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: بهار حقانی طهرانی |
0021 مربیگری مربیگری واترپلو درجه 3 آقایان ویژه استان اصفهان آذر98 1398/09/11 1398/09/17 آقا درجه 3 واترپلو اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0020 مربیگری مربیگری واترپلو درجه 3 بانوان ویژه استان اصفهان آذر 98 مدرس خانم مونا علی 1398/09/03 1398/09/08 خانم درجه 3 واترپلو اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مونا علی | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مونا علی |
0019 مربیگری مربیگری شنا درجه 3 استان اصفهان(شهرکاشان)آبان 98مدرس خانم فولادی 1398/08/20 1398/08/24 خانم درجه 3 شنا کاشان نام درس:تست ورودی نام مدرس: افسانه فولادی مقدم | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: افسانه فولادی مقدم |
0018 مربیگری مربیگری شنا درجه 3 بانوان استان اصفهان آبان 98مدرس خانم طوسیان 1398/09/13 1398/09/20 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: سهیلا طوسیان | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: سهیلا طوسیان |
0017 داوری داوری واترپلو آبان 98 استان اصفهان 1398/08/18 1398/08/20 مشترک - واترپلو اصفهان نام درس:قوانین واترپلو نام مدرس: مدرس مدعو |
0016 مربیگری مربيگري شنا درجه ٣ مدرس خانم طوسيان اصفهان 1398/06/09 1398/06/20 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0015 مربیگری مربیگری شنا درجه ۳ اصفهان آقایان استاد قائدی 1398/03/26 1398/03/31 آقا درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0014 داوری داوری واترپلو 1398/08/16 1398/08/20 مشترک - واترپلو اصفهان نام درس:قوانین واترپلو نام مدرس: مدرس مدعو |
0013 داوری داوری شنا آقایان ارتقا استاد منصوری 1397/12/07 1397/12/12 آقا درجه 2 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0012 مربیگری مربیگری شنا درجه ۳ آقایان اصفهان 1398/02/15 1398/02/31 آقا درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0011 مربیگری مربیگری درجه 3 بانوان فریدن اصفهان 1398/02/08 1398/02/12 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: سهیلا طوسیان |
0010 مربیگری مربیگری شنا درجه 3 بانوان فلاورجان اصفهان 1398/02/07 1398/02/12 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: بهار حقانی طهرانی |
0009 مربیگری مربیگری شنا درجه ۳ بانوان اصفهان 1398/02/07 1398/02/12 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0008 داوری داوری شنا درجه3 آقایان به مدرسی استاد سادات منصوری اصفهان 1397/12/12 1397/12/15 آقا درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0007 داوری داوری شنا درجه3 بانوان به مدرسی استاد سادات منصوری اصفهان 1397/12/12 1397/12/16 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |

صفحه‌ها