دوره های هیات

دوره های هیات

برگزار شده
شماره ردیف نوع عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان جنسیت درجه رشته شهر مدرسین
0066 داوری داوری درجه 3شنا ویژه دارندگان کارت مربیگری درجات 3-2-1 شنا ویژه هیات شنای استان اصفهان-9الی 12 مرداد1400ثبت نام فقط با مرورگرfirefox 1400/05/09 1400/05/12 مشترک درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: بابک نراقی اصل |
0065 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجه 3(خانم/آقا) هیات شنای استان اصفهان- شنبه26تیرماه 1400-(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید) 1400/04/26 1400/04/26 مشترک درجه 3 شنا اصفهان محمد حسین اقبالی |
0064 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجات 2و1(خانم/آقا) هیات شنای استان اصفهان- دوشنبه 21 تیرماه 1400-(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید) 1400/04/21 1400/04/21 مشترک درجه 2 شنا اصفهان عباسعلی کشتکار |
0063 کلینیک مقدماتی طراحی تمرین درآب کلینیک طراحی مقدماتی تمرین در آب (میزبان استان اصفهان) ویژه مربیان شنا(خانم/آقا) جمعه 11 تیرماه(دارای 8امتیاز آموزشی)شهریه 100هزارتومان(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید 1400/04/11 1400/04/11 مشترک - - اصفهان سمیه سهرابی رنانی |
0062 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجه 3(خانم/آقا) هیات شنای استان اصفهان- پنجشنبه10تیرماه 1400-(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید) 1400/04/10 1400/04/10 مشترک درجه 3 شنا اصفهان محمد حسین اقبالی |
0061 کلینیک مقدماتی طراحی تمرین درآب کلینیک طراحی مقدماتی تمرین در آب (میزبان استان اصفهان) ویژه مربیان شنا(خانم/آقا) جمعه 4تیرماه(دارای 8امتیاز آموزشی)شهریه 100هزارتومان(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید 1400/04/04 1400/04/04 مشترک - - اصفهان سمیه سهرابی رنانی |
0060 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجه 3(خانم/آقا) هیات شنای استان اصفهان- شنبه22خرداد 1400-(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید) 1400/03/22 1400/03/22 مشترک درجه 3 شنا اصفهان محمد حسین اقبالی |
0059 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجه 3(خانم/آقا) هیات شنای استان اصفهان- پنجشنبه6خرداد 1400-(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید) 1400/03/06 1400/03/06 مشترک درجه 3 شنا اصفهان بهار حقانی طهرانی |
0058 کلینیک تغذیه مقدماتی کلینیک تغذیه مقدماتی ویژه کلیه مربیان(درجات 3-2-1) ذیل فدراسیون شنا-به میزبانی هیات شنای استان اصفهان جمعه 31 اردیبهشت 1400(شهریه 100هزارتومان)(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید) 1400/02/31 1400/02/31 مشترک - - اصفهان مدرس مدعو |
0057 بازآموزی بازآموزی مجازی شنا ویژه مربیان درجه 3(خانم/آقا) هیات شنای استان اصفهان- یکشنبه26 اردیبهشت 1400-(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید) 1400/02/26 1400/02/26 مشترک درجه 3 شنا اصفهان محمد حسین اقبالی |
0056 بازآموزی بازآموزی مجازی(آنلاین) مربیان درجات 2و1 شنا(خانم/آقا) هیات شنای استان اصفهان-سه شنبه 21 اردیبهشت 1400(فقط بامرورگرfirefoxثبت نام کنید) 1400/02/21 1400/02/21 مشترک درجه 2 شنا اصفهان عباسعلی کشتکار |
0055 بازآموزی بازآموزی مجازی( آنلاین)شنا ویژه مربیان درجه 3( خانم/ آقا) هیات شنای استان اصفهان-پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 1400/02/09 1400/02/09 مشترک درجه 3 شنا اصفهان محمد حسین اقبالی |
0054 مربیگری مربیگری شنادرجه 3 بانوان ویژه استان اصفهان( قبول شدگان آزمون عملی خانم ترابی) 1399/12/05 1399/12/26 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: شهلا ترابی فارسانی |
0053 آزمون ورودی عملی 4 آزمون ورودی عملی 4شنابانوان اصفهان-ساعت 16 شنبه 2 اسفند99 1399/12/02 1399/12/02 خانم - شنا اصفهان شهلا ترابی فارسانی |
0052 بازآموزی بازآموزی مجازی(آنلاین)شناویژه مربیان درجه 3(خانم/آقا) هیات شنای استان اصفهان-چهارشنبه24 دیماه1399 1399/10/24 1399/10/24 مشترک درجه 3 شنا اصفهان مجید فرزام فر |
0051 داوری داوری مجازی(آنلاین) درجه 3 شنا(خانم/آقا) ویژه دارندگان کارت مربیگری (درجات3-2-1) هیات شنای استان اصفهان-30دی الی 3 بهمن 1399 1399/10/30 1399/10/03 مشترک درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: بابک نراقی اصل |
0050 کلینیک مقدماتی کلینیک مقدماتی شنا( پیش نیاز ارتقاء به مربیگری درجه2 شنا) مجاز برای مربیان شنای ( درجات3،2،1)سراسر کشورجمعه 28 آذرماه1399 دارای 10 امتیاز سالانه(میزبانی استان اصفهان) 1399/09/28 1399/09/28 مشترک درجه 2 شنا اصفهان عبدالرضا ریاحی دهکردی |
0049 بازآموزی بازآموزی مجازی(آنلاین) شنا ویژه مربیان درجه 3(خانم/آقا)هیات شنای استان اصفهان- شنبه 29آذرماه1399 1399/09/29 1399/09/29 مشترک درجه 3 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0048 مربیگری مربیگری درجه 3 شنا بانوان ویژه هیات شنای استان اصفهان(ویژه قبول شدگان آزمون ورودی شنا 12شهریوراستخرتیران- خانم حقانی)آبانماه1399 1399/08/01 1399/08/25 خانم درجه 3 شنا تیران نام درس:آزمون عملی نام مدرس: بهار حقانی طهرانی |
0047 کلینیک LTAD اولین دوره کلینیک آشنایی با طرح توسعه بلندمدت شناگران(LTAD) اول آبان 1399 میزبان استان اصفهان(دارای10 امتیاز ) 1399/08/01 1399/08/01 مشترک - - اصفهان عبدالرضا ریاحی دهکردی |

صفحه‌ها