دوره های هیات

دوره های هیات

برگزار شده
شماره ردیف نوع عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان جنسیت درجه رشته شهر مدرسین
0006 مربیگری مربیگری شنا درجه 2بانوان اصفهان 1397/12/20 1397/12/24 خانم درجه 2 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0005 مربیگری مربیگری شنادرجه3بانوان اصفهان (خانم صنعتی) 1397/12/10 1397/12/17 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0004 داوری داوری شنا بانوان اصفهان(ارتقا) 1397/12/07 1397/12/10 خانم درجه 2 شنا اصفهان مدرس مدعو |
0003 مربیگری مربیگری شنادرجه۳بانوان (اصفهان)خانم ترابی 1397/12/04 1397/12/08 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0002 داوری داوری شنا بانوان (اصفهان) استاد راشدی 1397/11/27 1397/11/30 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0001 مربیگری مربیگری درجه۳شنا بانوان (اصفهان)گروه دوم خانم حقانی 1397/11/21 1397/11/30 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0001 مربیگری مربیگری درجه 3 شنا آقایان (دانشگاه امیر المومنین نیروی زمینی سپاه- مدرس آقای ضیابری) 1397/09/30 1397/10/05 آقا درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |
0000 مربیگری مربیگری درجه 3 بانوان( اصفهان)خانم دهموبد 1397/10/29 1397/11/05 خانم درجه 3 شنا اصفهان نام درس:تست ورودی نام مدرس: مدرس مدعو | نام درس:آزمون عملی نام مدرس: مدرس مدعو |

صفحه‌ها